DIY Electronic projects

Full Version: Watt Puppy replika
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wilson Watt Puppy, poznate, odlične i skupe zvučne kutije. Original je teško kopirati iz specifičnog načina izrade ali približna replika (sa lako
dostupnim materijalima) je sasvim moguća. Odlično dokumentovan prikaz izrade. Slike su veće kada se lokalno sačuva PowerPoint prezentacija.
Nastavak o aktivnoj skretnici itd ću dodati kada bude objavljena.

Link: https://drive.google.com/file/d/1NKhfp6t...7dFsU/view

[Image: attachment.php?aid=31631]