DIY Electronic projects

Full Version: dual-core dsPIC33CH
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zanimljiv kontroler od Microchip-a. Dva jezgra rade u mater/slave konfiguraciji. Master za povezivanje sa korisnikom i komunikaciju uopšte a slave za vremenski kritične operacije.

http://www.microchip.com/design-centers/...=dsPIC33CH
Evo još jednog noviteta od Microchip-a (mada veoma, veoma kasne) kojii može biti interesantan za probati:
http://www.microchip.com/developmenttool...O/PG164100